April Tourniquet Party

April 16, Kitty Cat Klub, Minneapolis, MN, USA